Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, w której nie uwzględniono zgłoszonych przez Krajowa Radę Diagnostyki Laboratoryjnej propozycji zapisów gwarantujących  funkcjonowanie laboratoriów w strukturach szpitali, jak również zaproponowany współczynnik przy kształtowaniu wynagrodzenia pracowników laboratoriów diagnostycznych budzą duży niepokój o przyszłość polskich laboratoriów, o jakość wykonywanych przez te laboratoria badań, jak również przyszłość pracowników medycznych zatrudnionych w tych laboratoriach – stwierdza Związek w komunikacie. 

Związkowcy przypominają, że propozycje dotyczące wynagrodzeń zgłoszone przez organizacje związkowe reprezentujące zawody medyczne miały stanowić systemowe rozwiązanie prawne. Miały zmierzać do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach pracy, miała być uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, stażu pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, dodatkowych uprawnień oraz wzajemnych relacji pomiędzy wynagrodzeniami dla poszczególnych kategorii zawodowych. 

Tymczasem, jak czytamy w komunikacie, „propozycja ministra zdrowia rażąco odbiega od propozycji jaką wskazały organizacje związkowe. Nie została zachowana zasada proporcjonalności rozdziału współczynników pracy pomiędzy grupami zawodowymi”. 

Minister zdrowia proponuje, aby współczynnik pracy dla diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją wynosił 0,82, co stanowi o 0,20 mniej niż współczynnik pracy dla lekarza oraz lekarza dentysty bez specjalizacji. Związek podkreśla, że specjalizacja diagnosty laboratoryjnego wymaga takiego samego okresu kształcenia, wyrzeczeń i nakładów finansowych co specjalizacja lekarska.
„Kolejny raz czujemy dyskryminację w stosunku do pozostałych zawodów medycznych stanowiących integralną część polskiej służby zdrowia. Pragniemy zaznaczyć, iż diagności laboratoryjni, taj jak technicy analityki medycznej, pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej są tak samo istotnymi świadczeniodawcami w systemie opieki zdrowia jak pozostałe zawody medyczne” – czytamy w komunikacie Związku. 

W ocenie Zarządu Krajowego KZZPMLD przedstawiony projekt ustawy jest nie do przyjęcia.


Źródło: www.kidl.org.pl