Odpowiedź:
W ocenie autora odpowiedzi, uzyskiwanie od pacjenta dodatkowej zgody na wysyłanie mu sms-a z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza nie jest konieczne, pod warunkiem, że na etapie przekazywania swojego numeru kontaktowego, pacjent został poinformowany, iż numer ten będzie wykorzystywany, między innymi, w celu wysłania takiego sms-a, a sam pacjent wyraźnie wyraził na zgodę, przy czym wystarczające jest wyrażenie w tym wypadku zgody w formie ustnej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałówUzasadnienie:
Rozpatrując treść powyższego pytania rozpocząć należy od zastanowienia się nad tym, czy numer telefonu należy do katalogu danych osobowych? W dostępnym piśmiennictwie istnieje spór co do tego faktu, nie mniej jednak, zdaniem autora odpowiedzi, numer telefonu jest daną osobową i spełnia kryteria wyrażone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) - dalej u.o.d.o. Numer telefonu jest niewątpliwie informacją dotyczącą określonej osoby fizycznej, która co najmniej daje możliwość jej zidentyfikowania. Celem powyższych rozważań jest czytelne wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, albowiem w przypadku opisanym w pytaniu mamy do czynienia z sytuacją, iż numer telefonu jest zestawiony z konkretnym imieniem i nazwiskiem pacjenta, tym sam, bezspornie mamy tutaj do czynienia z danymi osobowymi które podlegają ochronie.
W dalszej kolejności, należy podkreślić, iż dane takie jak imię i nazwisko i numer telefonu stanowią tzw. "zwykłe" dane osobowe, które należy wyraźnie odróżnić od tzw. danych wrażliwych, np. danych medycznych. Uwzględniając powyższe, dla oceny legalności przetwarzania zwykłych danych osobowych trzeba odwołać się do treści art. 23 u.o.d.o., albowiem nie mamy tutaj do czynienia ściśle z przetwarzaniem danych o stanie zdrowia pacjenta, jako danych wrażliwych, a więc, w ocenie autora, zastosowanie art. 27 u.o.d.o. nie jest możliwe.
Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem autora, wysłanie sms - a z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza jest jak najbardziej możliwe, pod warunkiem, że na etapie przekazywania swojego numeru telefonu, pacjent został wyraźnie poinformowany, iż numer ten będzie wykorzystywany, między innymi, w celu wysłania takiego sms - a, a sam pacjent w sposób jasny wyraził na zgodę. Innymi słowy, pacjent musi mieć pełną świadomość, co oznacza sformułowanie "telefon kontaktowy". Podstawę prawną dla takiego rozumowania stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. Zgoda pacjenta nie musi mieć w tym zakresie formy pisemnej, jednakże winna być wyraźna, albowiem zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą jest oświadczeniem woli i nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (art. 7 pkt 5 u.o.d.o.).

Autor: Maciej Łokaj
Data odpowiedzi: 14.06.2016 r.