Czy wynik sekcji zwłok można uzyskać na piśmie?
W szpitalu mi odmówiono i powiedziano, że wynik odczytuje się ustnie.
Do kogo i w jakiej formie należy się zwrócić o wydanie wyniku sekcji zwłok na piśmie?
Co do zasady można zapoznać się z wynikiem sekcji zwłok, w zależności od sytuacji prawnej osoby, która zwraca się o to, można uzyskać jej wynik na piśmie.
Na początku należy wskazać, iż są trzy rodzaje sekcji zwłok:
• sekcja naukowo-lekarska (wykonywana w przypadku śmierci w zakładach opieki zdrowotnej – zarządzana na podstawie art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.);
• sekcja sądowo-lekarska (zarządzana na podstawie art. 209-210 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.);
• sekcja administracyjna (zarządzana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi; Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).
Przy sekcji naukowo-lekarskiej, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu ich przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.) – dalej r.r.d.m., wynik przeprowadzonej sekcji zwłok stanowi dokumentację medyczną, zgodnie z § 52 r.r.d.m., dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez zmarłego do uzyskania dokumentacji medycznej. Odmowa wydania dokumentacji medycznej wymaga formy pisemnej. Konkludując, osobie upoważnionej przez pacjenta, prokuraturze, sądowi, ubezpieczycielowi oraz innym osobom upoważnionym na podstawie innych ustaw, powinno wydać się dokumentację medyczną. Innym osobom, którym brak upoważnienia odmawia się dostępu. Podobne uregulowania dotyczą zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej – rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 222, poz. 1765), utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych – rozporządzenie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1614).

Krąg osób, którym przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej określa art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) – dalej u.p.p., zaś kolejny art. 27 u.p.p. wskazuje sposób w jaki udostępnia się dokumentację medyczną (wgląd w dokumentację medyczną, sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii, wydanie oryginału za pokwitowaniem). Wskazana powyżej ustawa nie przewiduje innej formy, w tym formy ustnego odczytania. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można skierować na piśmie do kierownika zakładu opieki zdrowotnej.
Opinia z sekcji sądowo-lekarskiej jest włączana do akt postępowania. Strony postępowania – w tym m.in: pokrzywdzony (art. 156 Kodeksu postępowania karnego) mają prawo do zapoznania się z aktami i uzyskania z nich odpisów, po uzyskaniu zgody od prokuratora prowadzącego postępowanie. Wniosek może być złożony ustnie lub pisemnie. Wyjątkowo akta mogą być udostępnione innym osobom. Wniosek kieruje się do prokuratury. Odmowa udostępnienia akt postępowania powinna być uzasadniona okolicznościami sprawy, a w szczególności możliwością utrudniania postępowania. Na odmowę udostępnienia akt przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego.
Sekcja sądowo-administracyjna przeprowadzana jest na podstawie decyzji administracyjnej, wynik sekcji włączany jest do dokumentów postępowania. Zasady udostępniania akt postępowania określają przepisy (art. 73-74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Strona ma prawo przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów. Wniosek o przejrzenie akt bądź uzyskanie odpisów z akt może być złożony na piśmie. Odmowa przejrzenia akt powinna nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Uwagi
Z uwagi na ogólnikowość pytania oraz fakt, iż nie określono jakiego rodzaju była to sekcja, jaki status jest osoby ubiegającej się o uzyskanie jej wyniku, nie jest możliwe precyzyjne udzielenie odpowiedzi. Można przypuszczać, iż ta forma udostępnienia wyników z sekcji zwłok może wynikać z regulaminu wewnętrznego szpitala.

Katarzyna Lenczowska-Soboń