Czy w trybie art. 26 i nast. ustawy o działalności leczniczej możliwe jest zawarcie umowy z uczelnią na wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku obecności Helicobacter Pylori?

Laboratorium wpisane jest do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, natomiast brak jest odpowiedniego wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Czy w związku z brakiem wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, można zawrzeć umowę z tą uczelnią, ale już w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedzi na pytanie udziela art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. - dalej u.dz.l. Brzmienie przepisu wskazuje jednoznacznie, że zamówienia na świadczenia zdrowotne można udzielić wyłącznie:

1) podmiotowi leczniczemu;
2) osobie legitymującej się fachowymi kwalifikacjami.

Laboratorium utworzone w strukturach uczelni wyższej nie spełnia żadnego z tych warunków. Normy art. 26 u.dz.l. obejmują właściwie więcej niż jedno wskazanie. Poza wymogami dedykowanymi wykonawcy, tj. wskazaniem, że wykonawcą może być tylko podmiot leczniczy lub osoba legitymująca się fachowymi kwalifikacjami, art. 26 u.dz.l. zawiera jeszcze jedno wskazanie. Otóż redakcja omawianych przepisów wskazuje, że zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być udzielone wyłącznie wskazanym wyżej kategoriom wykonawców. Ustawa o działalności leczniczej będąca swego rodzaju kodeksem ochrony zdrowia reglamentuje umowy podwykonawcze. Jest to podyktowane szeregiem argumentów. Tylko podmiot leczniczy ma obowiązek zawierania polis OC, w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych mogą udzielać wyłącznie pracownicy "medyczni", podmiot leczniczy podlega bardzo szeroko rozumianemu nadzorowi medycznemu (kontrola MZ, nadzór konsultantów krajowego i wojewódzkich, etc.). Jednocześnie zawarcie umowy ze wskazanym w pytaniu laboratorium w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych stanowiłoby obejście ustawy o działalności leczniczej i tym samym wiodło do dokonania nieważnej, z mocy art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czynności prawnej.