Pytanie
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, szpital będący SP ZOZ może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z podwykonawcą na okres 7 lat – tj. okres dłuższy niż określony w art. 156 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2012 r.
Na mocy art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych stosuje się szereg postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Artykuł 26 ust. 4 u.dz.l. powołuje do instytucji konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych następujące przepisy: art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 u.ś.o.z. Wśród katalogu ujętego w cytowanym art. 26 ust. 4 u.dz.l. brak art. 156 u.ś.o.z. Tym samym regulacje tegoż przepisu nie znajdują zastosowania w instytucji konkursu organizowanego przez podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 u.dz.l. Należy także zwrócić uwagę na redakcję art. 27 ust. 1 u.dz.l., który stanowi, że: "Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert udzielający zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy na okres krótszy.". ustawa nie wskazuje na maksymalny termin umowy. Autorka jednak zwraca uwagę, że w oparciu o doświadczenia, umowa zawarta przez jednostkę publiczną (użycie nieustawowego terminu jest tutaj celowe ze względu na zakres podmiotowy instytucji konkursu ujęty w art. 26 ust. 1 u.dz.l.) musi odpowiadać kilku kryteriom, a pośród nich kryterium gospodarności i celowości. Ustalenie okresu umownego w omawianym przypadku na 7 lat nie znajduje żadnego uzasadnienia, chyba że pytanie dotyczy jednostki uprawnionej do udzielania świadczeń finansowanych spoza systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W takim bowiem wypadku można uzasadnić wybór takiego, a nie innego terminu. W przypadku jednostki ograniczonej do finansowania świadczeń wyłącznie ze środków publicznych (np. SP ZOZ) uzasadnienie znajdzie tylko umowa zawarta "na zastępstwo", na czas, do którego jest zawarta umowa z płatnikiem bądź na czas prowadzenia badania w ramach grantu naukowego. Innymi słowy abstrakcyjnie postawione pytanie nie znajdzie "dobrej" odpowiedzi. Poszukując odpowiedzi należy wziąć pod uwagę status prawny zamawiającego, istniejące w dacie ogłaszania konkursu plany biznesowe, datę końcowa umów zawartych z płatnikiem. Z formalnego punktu widzenia nie wprowadzono górnej granicy w zakresie terminu, na który może być zawarta umowa.
Agnieszka Sieńko