Czy w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej stanowiska takie jak: pielęgniarka naczelna, pielęgniarki oddziałowe, ordynatorzy muszą być wyłaniane na drodze postępowania konkursowego?
W niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej przeprowadzanie konkursów na stanowiska wymienione w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z. nie jest obligatoryjne.
Przepis art. 44a ust. 1 u.z.o.z. stanowi, że stanowiska w ustępie tym wymienione (m.in. ordynatora, naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej) obsadzane są w drodze postępowania konkursowego. Przepis ten odnosi się jednak tylko do publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie obejmuje natomiast zakładów niepublicznych. Świadczy o tym zarówno sama treść przepisu: w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 u.z.o.z. oraz żłobków, przeprowadza się konkurs na stanowisko (...), jak i umiejscowienie tego przepisu w dziale ustawy poświęconym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym podmiot, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może w sposób dowolny wyłonić osobę mającą piastować w zakładzie określone stanowisko "kierownicze" (pogląd taki prezentują przedstawiciele doktryny: Z. Kubot, M. Dercz, T. Rek).
Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z publicznym, czy też niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, osoby pełniące w zakładzie funkcje kierownicze (kierownik jednostki, zastępca kierownika) muszą spełniać określone wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).
Łukasz Kajda