Odpowiedź:
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące rejestracji pacjentów wskazują na to, że brak jest obowiązku przedstawiania skierowania podczas rejestracji. Stan prawny w tym zakresie zmieni się z dniem 1 stycznia 2015 r., kiedy pacjent zobowiązany będzie do dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.
Uzasadnienie:
Obowiązujące przepisy nie określają wprost terminu, w którym należy przedstawić skierowanie na leczenie specjalistyczne, jednak stosowną normę można wywieść z przepisów określających sposób rejestracji pacjentów. Zgodnie z § 13 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Ponadto zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., świadczeniodawca udzielający świadczeń w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub świadczeń wysokospecjalistycznych, jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. Wskazany w przepisach sposób rejestracji pacjentów do świadczeniodawcy wyklucza nie tylko obowiązek, ale i możliwość przedstawienia skierowania podczas rejestracji. W praktyce świadczeniodawcy podczas rejestracji zdalnej żądają na ogół przedstawienia danych ze skierowania. Oczywistym jest przy tym, że skoro przy rejestracji zdalnej skierowanie nie jest wymagane, nie powinno być wymagane również podczas rejestracji osobistej. Stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r., kiedy wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138). Na mocy tej ustawy dodano art. 20 ust. 2a i 2b u.ś.o.z., w myśl którego świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania.
Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 18 listopada 2014 r.