Odpowiedź:
Utrzymanie wakatu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej i pełnienie tej funkcji przez przełożoną pielęgniarek wydaje się dopuszczalne na gruncie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 5 u.dz.l., w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. Dalej w art. 49 ust. 3 u.dz.l. przewidziano, że jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie. Dopiero gdy w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany, kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Z cytowanych przepisów wynika więc, że obsadzenie stanowiska pielęgniarki przełożonej zawsze musi być poprzedzone konkursem. Dopiero w sytuacji wskazanej w 49 ust. 4 u.dz.l. możliwe jest obsadzenie tego stanowiska bez konkursu. Jak podkreślają M. Dercz i T. Rek w publikacji „Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012 r., s. 211”, „wszelkie działania mające na celu nieobsadzanie stanowisk wymienionych z nazwy w art. 49 ust. 1 u.dz.l. i zamieszczonych w regulaminie organizacyjnym, a w ich miejsce tworzenie - w zakresie merytorycznym tożsamym z tymi stanowiskami - inaczej nazwanych komórek organizacyjnych i innych stanowisk, będą stanowić próbę obejścia przepisów komentowanej ustawy. Takie działanie może być kwestionowane zarówno przez organy nadzoru, jak i podmioty mające w tym swój interes prawny”.
Bez wątpienia w sytuacji wakatu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej niezbędne jest ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Oczywistym jest przy tym, że do czasu rozstrzygnięcia takiego konkursu dopuszczalne jest czasowe powierzenie pełnienia tej funkcji jednej z pielęgniarek. Nie wymaga przy tym szerszego uzasadnienia stwierdzenie, że pełnienie tych obowiązków nie może przekraczać czasu niezbędnego na przeprowadzenie konkursu.
Sytuacja wskazana w pytaniu jest jednak bardziej skomplikowana. Pełnienie obowiązków miałoby być powierzone przełożonej pielęgniarek, która została wyłoniona w drodze konkursu a dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), spełnia wyższe wymagania, aniżeli wymagane na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. W tej sytuacji utrzymanie wakatu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej i pełnienie tej funkcji przez przełożoną pielęgniarek wydaje się dopuszczalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej.

Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 21.10.2015 r.