Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy uprawnienie dostępu do dokumentacji medycznej pozwala również na odbiór przez tak uprawnioną osobę kopii dokumentacji medycznej?

Czy tego typu sytuacja wymaga odrębnego upoważnienia np. do odbierania (a nie wglądu) dokumentacji medycznej w postaci kopii?

Odpowiedź:

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, z mocy samego prawa obejmuje nie tylko wgląd do dokumentacji, ale również sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. w prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dalej zgodnie z art. 27 u.p.p. dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, z mocy samego prawa obejmuje więc nie tylko wgląd do dokumentacji, ale również sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii.

Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 30.06.2015 r.