Odpowiedź:
Z uwagi na cel jakiemu służyć ma karta informacyjna zasadą powinno być wydanie jej pacjentowi lub innej osobie upoważnionej w dniu wypisania pacjenta ze szpitala. Nie wyklucza to natomiast uzgodnienia z pacjentem, w wyjątkowych sytuacjach, wydania karty informacyjnej w terminie późniejszym, jednak taki tryb postępowania wymagać będzie każdorazowo zgody pacjenta i ustalenia, iż późniejsze wydanie karty informacyjnej nie pozbawi pacjenta żadnych przysługujących mu praw, zaś jej odbiór będzie dla pacjenta możliwy bez nadmiernych trudności.

Uzasadnienie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) - dalej r.d.m., w § 14 r.d.m. stanowi, iż historia choroby zawiera pogrupowane informacje dotyczące:
1) przyjęcia pacjenta do szpitala;
2) przebiegu hospitalizacji;
3) wypisania pacjenta ze szpitala.
Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 r.d.m. wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.
Zapis § 4 r.d.m. odnosi się jednak wyłącznie do dokumentacji medycznej wewnętrznej, która pozostaje w podmiocie, który udzielił świadczenia zdrowotnego (§ 2 ust. 3 r.d.m.).
W odniesieniu do dokumentacji zewnętrznej, czyli elementów dokumentacji medycznej przeznaczonych dla pacjenta, do których zalicza się również wpis ze szpitala (§ 2 ust. 4 pkt 6 r.d.m.), rozporządzenie nie wskazuje momentu w jakim dokument taki winien powstać ani też czasu w jakim winien on zostać przekazany pacjentowi. Stanowi jedynie, że dwa egzemplarze karty informacyjnej z leczenia szpitalnego są wydawane pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez pacjenta upoważnionej, trzeci zaś jest dołączany do historii choroby (§ 22 ust. 6 r.d.m.).
Biorąc jednak pod uwagę, że czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych nie warunkujących wypisania pacjenta ze szpitala może być w niektórych przypadkach znaczny, należy liczyć się z tym, iż pacjent nie w każdej sytuacji będzie w stanie zgłosić się ponownie do szpitala po odbiór karty informacyjnej. Sama karta informacyjna może być zaś dokumentem niezbędnym do kontynuowania leczenia, przedłużenia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy oraz innych celów.
W związku z tym należy przyjąć, iż zasadą powinno być wydanie pacjentowi lub innej osobie upoważnionej karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w dniu wypisania pacjenta ze szpitala. Karta taka, zgodnie z treścią § 22 ust. 3 r.d.m., zwierać będzie te informacje, których podanie jest na dzień wypisu możliwe, z jednoczesnym pouczeniem pacjenta, jak zezwalają na to zapisy § 22 ust. 3 pkt 4 i 7 r.d.m., o trybie dalszego postępowania leczniczego, do którego zaliczyć można konieczność zgłoszenia się po odbiór wyników badań. Nie wyklucza to natomiast uzgodnienia z pacjentem, w wyjątkowych sytuacjach, wydania karty informacyjnej w terminie późniejszym, jednak taki tryb postępowania wymagać będzie każdorazowo zgody pacjenta i ustalenia, iż późniejsze wydanie karty informacyjnej nie pozbawi pacjenta żadnych przysługujących mu praw, zaś jej odbiór będzie dla pacjenta możliwy bez nadmiernych trudności.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 29.09.2015 r.