Odpowiedź:

Obowiązek wyrażony normą § 39 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) - dalej r.d.m., zgodnie z którą podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi w szczególności dokumentację zbiorczą w formie listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, ma skonkretyzowany charakter. Już literalna wykładnia przywoływanego przepisu wiedzie do wniosku, iż świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić nie oznaczony z nazwy dokument, który w określonych okolicznościach sprawy (przyjmowanie pacjentów wyłącznie na bieżąco) nie pełniłby żadnej roli, ale listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, czyli listę osób, którzy oczekują na udzielenie świadczenia u danego świadczeniodawcy. Pomimo że stanowisko takie znajduje swoje teoretyczne przynajmniej uzasadnienie w przepisach obowiązującego prawa, to autor zwraca jednak równocześnie uwagę na odmienną w niektórych przypadkach praktykę postępowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, które w odniesieniu do Aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) wskazują na konieczność, nawet w przypadku braku kolejek i przyjmowaniu pacjentów na bieżąco, stworzenia odpowiedniej kolejki, comiesięcznego uzupełniania daty oceny kolejki oraz cotygodniowego uzupełniania PWT. Na marginesie zaś powyższych rozważań wskazać należy, iż świadczeniodawca, jako podmiot zobowiązany do prawidłowego prowadzenia list oczekujących, winien tak zorganizować swoją działalność, by w każdym przypadku konieczności dokonania wpisu zrealizować przedmiotowy obowiązek bez zbędnej zwłoki. Słowem, w sytuacji braku możliwości udzielenia pacjentowi świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjent nie może oczekiwać na stworzenie odrębnego dokumentu i dokonanie kolejno stosownego wpisu (ryzyko „niepozostawania” w gotowości obciąża świadczeniodawcę).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem § 39 pkt 3 lit. e r.d.m., podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi w szczególności dokumentację zbiorczą w formie listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Jak stanowi z kolei art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaś świadczeniodawca, ustalając kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy i informując pisemnie świadczeniobiorcę o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej oraz o terminie udzielenia świadczenia, wpisuje w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia numer kolejny, datę i godzinę wpisu, imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, rozpoznanie lub powód przyjęcia, adres świadczeniobiorcy, numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, termin udzielenia świadczenia oraz imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Co istotne, lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę. Powyższe ustalenia w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawcę list oczekujących uzupełnić należy uwagą, iż na listę oczekujących wpisywani są pacjenci faktycznie „oczekujący” na udzielnie świadczenia. W przypadku zatem udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia, pacjent nie podlega wpisowi na listę osób oczekujących.
Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż obowiązek wyrażony normą § 39 pkt 3 lit. e r.d.m., zgodnie z którą podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi w szczególności dokumentację zbiorczą w formie listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, ma skonkretyzowany charakter. Już literalna wykładnia przywoływanego przepisu wiedzie do wniosku, iż świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić nie oznaczony z nazwy dokument, który w określonych okolicznościach sprawy (przyjmowanie pacjentów wyłącznie na bieżąco) nie pełniłby żadnej roli, ale listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, czyli listę osób, którzy oczekują na udzielenie świadczenia u danego świadczeniodawcy. Pomimo, że stanowisko takie znajduje swoje teoretyczne przynajmniej uzasadnienie w przepisach obowiązującego prawa, to autor zwraca jednak równocześnie uwagę na odmienną w niektórych przypadkach praktykę postępowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, które w odniesieniu do Aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) wskazują na konieczność, nawet w przypadku braku kolejek i przyjmowaniu pacjentów na bieżąco, stworzenia odpowiedniej kolejki, comiesięcznego uzupełniania daty oceny kolejki oraz cotygodniowego uzupełniania PWT. Na marginesie zaś powyższych rozważań wskazać należy, iż świadczeniodawca, jako podmiot zobowiązany do prawidłowego prowadzenia list oczekujących, winien tak zorganizować swoją działalność, by w każdym przypadku konieczności dokonania wpisu zrealizować przedmiotowy obowiązek bez zbędnej zwłoki. Słowem, w sytuacji braku możliwości udzielenia pacjentowi świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjent nie może oczekiwać na stworzenie odrębnego dokumentu i dokonanie kolejno stosownego wpisu (ryzyko „niepozostawania” w gotowości obciąża świadczeniodawcę).

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 7.06.2016 r.