Zatrudniamy w SP ZOZ-ie lekarza rodzinnego w wymiarze pełnego etatu. W strukturach naszego zakładu są cztery ośrodki zdrowia.
Czy jest możliwe aby ten sam lekarz pracował w jednym z naszych ośrodków zdrowia na cały etat (37 godzin i 55 minut tygodniowo) oraz w drugim naszym ośrodku zdrowia (który jest położony w innej miejscowości) na podstawie umowy cywilnoprawnej?
Lekarka ma zarejestrowaną prywatną praktykę lekarską i wyraża zgodę na dodatkowe zatrudnienie w wymiarze 19 godzin.
Czy takie zatrudnienie lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej byłoby zgodne z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia (zakład na udzielanie świadczeń POZ ma zawartą umowę z NFZ)?
Poważne wątpliwości budzi zatrudnienie przez pracodawcę jednego pracownika na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej do wykonywania tych samych czynności pomimo, że praca będzie świadczona w innym miejscu niż miejsce wykonywania zlecenia. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy taka praktyka może być potraktowana jako próba obejścia przepisów o czasie pracy lekarzy.
W sytuacji przedstawionej w pytaniu, lekarz i SP ZOZ będą jednocześnie stronami umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej. Ponieważ występuje tożsamość stron obydwu umów, umowa o pracę zawarta została na cały etat, a lekarz w jednym i drugim miejscu będzie wykonywał te same czynności co lekarz POZ, w świetle art. 22 § 11 i § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) istnieje uzasadnione podejrzenie, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dokonane przez pracodawcę w celu zwiększenia normy czasu pracy lekarza ponad 37 godzin 55 minut tygodniowo lub uniknięcia dodatkowej zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych.
W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy stwierdzając, że "zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne'' (wyrok z dnia 30 czerwca 2000 r., sygn. akt II UKN 523/99, OSNP 2002/1/22).
Dla Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest istotny rodzaj zawartej z lekarzem umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia lekarza określonej specjalizacji oraz wskazanie godzin jego pracy w poradni POZ. Ważne jest natomiast, aby ta sama osoba nie była zgłoszona do NFZ w wykazie personelu jako udzielająca świadczenia opieki zdrowotnej w dwóch miejscach jednocześnie. Lekarz ma obowiązek udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w miejscu i czasie zgłoszonym płatnikowi.
Anna Gotkowska