Wniosek o udostępnienie informacji podpisała osoba, która określiła się mianem – specjalista ds. likwidacji szkód.

Do wniosku zostało dołączone upoważnienie do otrzymania odpisów i kopii z dokumentacji lekarskiej podpisane przez ojca małoletniego pacjenta na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rodzic upoważnia osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna oraz do działających w jego imieniu pracowników i zleceniobiorców do otrzymania odpisów i kopii dokumentacji lekarskiej w związku z porodem dziecka.

Czy w tej sytuacji należy podać żądaną informację?

Tak, dokumentację objętą wnioskiem należy udostępnić.

Odpowiedź na pytanie wiąże się z pojęciem "informacja publiczna". Irena Kamińska w komentarzu do art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. stwierdza, że "Komentowany przepis określa zakres przedmiotowy ustawy i pozornie definiuje pojęcie informacji publicznej, stanowiąc, że jest nią "każda informacja o sprawach publicznych". Definicja ta jest jednak bardzo ogólnikowa, w związku z czym wskazany wyżej przepis był wielokrotnie krytykowany, a jednym z podstawowych zarzutów było obarczenie go błędem ignotum per ignotum, tj. wyjaśnianie pojęcia nieznanego przez inne również nieznane. Wątpliwości tych nie rozwiewa także treść art. 6 u.d.i.p., który wymienia wiele rodzajów informacji publicznej, zawarte w nim bowiem sformułowanie "w szczególności" wskazuje, że jest to wyliczenie przykładowe, a zamieszczony w tym przepisie katalog nie jest wyczerpujący." [Irena Kamińska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012]. Autorka odpowiedzi podziela cytowane stanowisko. Definicja sprawy publicznej jest nieprecyzyjna i w zasadzie pozwala objąć swym zakresem każdą informację. Granicą uznania informacji za publiczną jest art. 5 u.d.i.p., który wyklucza ujawnienie np. informacji z zakresu prywatności osoby fizycznej, tajemnicy przedsiębiorstwa (itp.). Mimo tych rozważań należy poddać ocenie sam wniosek. W ocenie Autorki numer polisy należy w ramach wniosku udostępnić. Autorka stoi wręcz na stanowisku, że załączanie jakiegokolwiek upoważnienia (opisane w pytaniu jest w tym wypadku zupełnie zbędne i nieadekwatne) byłoby zbędne. Uprzedzając dalszy, ewentualny tok postępowania, Autorka wyjaśnia, że na podstawie załączonego upoważnienia można udostępnić dokumentację medyczną, na zasadzie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).