Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Nazwa naszego zakładu brzmi: samodzielny publiczny zespół podstawowej opieki zdrowotnej. Udzielamy świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu POZ. Krąg świadczeń z zakresu POZ jest określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nie obejmuje świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, o którą zamierzamy się starać w NFZ. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej nazwa podmiotu ma odpowiadać rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Czy w takiej sytuacji musimy zmienić nazwę naszego zakładu?

Jakie sankcje mogą nam grozić, gdy tego nie zrobimy starając się o nowy kontrakt w wyżej wymienionym zakresie?

Odpowiedź:

Samodzielny publiczny zespół podstawowej opieki zdrowotnej, który chce udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nie musi zmieniać nazwy podmiotu leczniczego.

Uzasadnienie:

Podmiot leczniczy możne rozpocząć działalność leczniczą dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Wobec powyższego w pierwszej kolejności podmiot leczniczy, który chce udzielać świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej musi zarejestrować odpowiednie komórki organizacyjne w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podmiot leczniczy, który chce zawrzeć umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych musi, zgodnie z § 5 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Nr 69/2014/DSOZ, spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

W art. 42 ust. 2 pkt 1 u.dz.l. wskazano, iż w statucie określa się nazwę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Należy wskazać, iż powyższy przepis jest skierowany przede wszystkim do podmiotu tworzącego, ze względu na fakt, iż to on nadaje statut. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową przepisów, z uwagi na to, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w wielu rodzajach oraz zakresach trzeba przyjąć, iż nazwa podmiotu leczniczego nie musi odpowiadać swoim zakresem całości udzielanych przez niego świadczeń. W ocenie autorki nazwa samodzielny publiczny zespół podstawowej opieki zdrowotnej jest prawidłowa i nie wymaga żadnych zmian.

Istnieje kilka organów uprawnionych do kontroli podmiotu leczniczego. Na mocy art. 118 ust. 1 pkt 1 u.dz.l. minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem. Na podstawie art. 121 ust. 2 u.dz.l. podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. Natomiast organ prowadzący rejestr jest uprawniony, na mocy art. 111 ust. 1 u.dz.l. do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Organy kontroli mogą, ale nie muszą badać nazwy podmiotu leczniczego pod względem jej zgodności z regulacją zawartą w art. 42 ust. 2 pkt 1 u.dz.l. W sytuacji, gdyby organ kontroli uznał, iż doszło do naruszenia prawa w tym zakresie wydałby zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Należy wskazać, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma podstaw by odmówić podpisania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z samodzielnym publicznym zespołem podstawowej opieki zdrowotnej z uwagi na brzmienie jego nazwy.

Agata Starecka, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 14.10.2015 r.