Czy rolę skierowania pełni również karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta informacyjna z izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), zawierająca adnotację co do rodzaju poradni specjalistycznej, do jakiej kieruje się pacjenta?
Uznanie, że karta informacyjna SOR pełni rolę skierowania godzi w zapis § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), który stanowi, że "świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:
1) skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;
2) recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej;
3) zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami."

Poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ zamieszczają sprzeczne komunikaty:
1. http://www.nfz-olsztyn.pl/index.php?md=ar&par=3755
2. http://www.nfz-gdansk.pl/ubezpieczeni/zasady/2004/02-aos.php

Niemniej Autorka stoi na stanowisku, że karta SOR nie pełni roli skierowania. Po pierwsze godzi to w powołany przepis rozporządzenia, po wtóre skierowanie podlega zatrzymaniu w poradni udzielającej świadczenia, a karty SOR zatrzymać nie wolno, bowiem stanowi ona własność pacjenta.
Agnieszka Sieńko