Odpowiedź:
Analiza przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) prowadzi do wniosku, że do zakładów opiekuńczo-leczniczych o profilu ogólnym (ZOL/ZPO) nie powinno się przyjmować osób z chorobą Alzheimera, chociaż przepisy nie określają tego jednoznacznie, ze względu na brak definicji pojęcia choroby psychicznej.
Uzasadnienie:
Warunki udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych w warunkach stacjonarnych określają tzw. rozporządzenia koszykowe:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 1480 z późn. zm.) - dalej r.ś.g.ś.p.;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. (Dz. U. poz. 1386 z późn. zm.) - dalej r.ś.g.o.p.
Jak wynika z § 5 ust. 1 i 2 r.ś.g.ś.p., świadczenia gwarantowane, w warunkach stacjonarnych są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się jednak świadczeniobiorcy, który wprawdzie w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jednak podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Obecnie w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 nie występuje pojęcie „choroby psychicznej”, a jedynie „zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania” (F00-F99). W ramach wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania znajduje się zaburzenie F00 - „Otępienie w chorobie Alzheimera”, które stosownie do treści rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest dedykowane do ZOL/ZPO o profilu psychiatrycznym, w ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach, m.in. „Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)” – załącznik nr 1 lp. 12 do r.ś.g.o.p. Dlatego też, przez pojęcie choroby psychicznej w rozumieniu § 5 ust. 2 r.ś.g.ś.p., należy rozumieć zaburzenie psychiczne i zaburzenie zachowania, co powinno uzasadniać odmowę przyjęcia, jeżeli wyłącznie to schorzenie byłoby przyczyną przyjęcia do ZOL/ZPO.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 14 stycznia 2015 r.