NFZ zakwestionował porady kompleksowe wykonywane w roku 2009 i 2010 w poradni logopedycznej, argumentując, że porady kompleksowe może wykonywać wyłącznie lekarz o określonych przez Prezesa NFZ kwalifikacjach. NFZ powołuje się przy tym na zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 października 2008 oraz zarządzenie Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 - gdzie porada kompleksowa definiowana jest jako świadczenie opieki zdrowotnej wykonywane w danej poradni specjalistycznej, realizowane przez lekarza posiadającego kwalifikacje zgodnie z zarządzeniem. W zarządzeniu jest odniesienie co do kwalifikacji do zał. 3a, w którym - co oczywiste - w poradni logopedycznej jest wymagany logopeda a nie lekarz.

Czy NFZ ma rację czy jest to nadużycie ze strony NFZ, ponieważ porada kompleksowa (zgodnie z jej definicją w zarządzeniu) spełnia określone kryteria diagnostyczno-terapeutyczne, a w poradni logopedycznej zawsze przyjmuje logopeda a nie lekarz?

Czy NFZ ma prawo żądać zwrotu środków za te porady?

W przypadku porady specjalistycznej (w tym samym zarządzeniu) są doprecyzowane warunki dotyczące świadczenia logopedy w zakresie tego rodzaju porady.

Czy niewyszczególnienie (ale też i nie wykluczenie) w opisie porady kompleksowej logopedy jest jednoznaczne z tym, że logopeda w ogóle takiej porady nie może wykonać, pomimo realizacji procedur diagnostyczno-terapeutycznych charakterystycznych dla tego typu porady?


Analiza zarządzenia Prezesa NFZ Nr 80/2008/DSOZ z dnia 14 października 2008 r. wskazuje, że porada logopedyczna nie może być rozliczana jako kompleksowa porada w poradni specjalistycznej. Postanowienie § 2 ust. 1 pkt 12 zarządzenia jednoznacznie wskazuje, że porada kompleksowa jest poradą udzielaną przez lekarza. Załącznik nr 3a przyporządkowuje świadczenia z zakresu logopedii poradni otolaryngologicznej. Tym samym zgodnie z zarządzeniem porada kompleksowa powinna być udzielana w poradni otolaryngologicznej przez lekarza otolaryngologa. Podobnie w zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 62/2009/DSOZ z dnia 2 listopada 2009 r. § 2 ust. 1 pkt 5 definiuje poradę kompleksową jako poradę lekarską. Także na gruncie tego zarządzenia logopedia jest świadczeniem "przyporządkowanym" poradni otolaryngologicznej. Porada kompleksowa może zatem zostać udzielona wyłącznie przez lekarza otolaryngologa. Autorce trudno jest ocenić czy postępowanie NFZ jest nadużyciem. Z pewnością zapisy zarządzeń Prezesa NFZ określają poradę kompleksową jako poradę lekarską a nie logopedyczną. Nad trafnością takich rozwiązań można raczej dyskutować na etapie tworzenia kolejnych zarządzeń. Po ich wejściu w życie stają się one elementem umowy i jako takie podlegają realizacji zgodnie z zawartymi umowami i wynikami postępowań na wyłonienie świadczeniodawcy.

Agnieszka Sieńko