SP ZOZ jest podatnikiem VAT zwolnionym. Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT. Wystawiamy tylko rachunki, nie faktury.
Czy na rachunkach, które wypisujemy powinien być NIP naszego zakładu i NIP zakładu, na który rachunek wypisujemy np. za badania profilaktyczne?

NIP nie należy do elementów niezbędnych rachunku. Brak przepisów powszechnie obowiązujących, zgodnie z którymi rachunek wystawiany przez SP ZOZ musi zawierać NIP.
Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyjątkiem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 193/09, wyrok prawomocny, podatnik zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo nie jest ani uprawniony ani też zobowiązany do wystawiania faktur VAT z naliczonym podatkiem. Uprawnionym do wystawienia faktury z art. 106 ust. 1 u.p.t.u. jest tylko podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. Zgodnie z art. 96 ust. 3 u.p.t.u. podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z pytania wynika, że przedmiotowy SP ZOZ dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT i nie dokonano rejestracji zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. SP ZOZ wystawiając rachunki obowiązany jest do stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) - dalej r.n.o. Delegację ustawową wydania rozporządzenia stanowi art. 87 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z § 14 ust. 1 r.n.o. rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub dokonanie usługi zawiera co najmniej:
1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
3) odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA";
4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
6) czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.

Rozporządzenie stanowi o minimum elementów rachunku.
Brak wskazania, zgodnie z powyższym, jako elementu niezbędnego rachunku, numeru identyfikacji podatkowej NIP, w odróżnieniu od wymaganych elementów faktury, która obligatoryjnie NIP musi zawierać.
Należy wobec powyższego dokonać analizy przepisów, które mogłyby stanowić o obowiązku umieszczania na rachunkach SPZOZ-u NIP-u. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Powyższy przepis stanowi jednak o przedsiębiorcy wpisanym do rejestru przedsiębiorców, do którego SPZOZ wpisany nie jest. Wobec powyższego przepis ten nie stanowi o obowiązku SPZOZ-u. Jednocześnie należy wskazać, że również przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) - dalej u.ś.u. nie mają zastosowania do usług o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – wyłączenie odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 24 u.ś.u. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.ś.u. usługodawca, przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy - przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jest obowiązany, w sposób jednoznaczny, podać usługobiorcy, o ile posiada, numer identyfikacji podatkowej.
Żaden przepis nie konstruuje wymogu aby rachunki wystawiane przez SPZOZ obejmowały także jego NIP.

Uwagi
Rozporządzenie stanowi o minimalnych elementach treści rachunku. W praktyce rachunki wystawiane często także obejmują, dla celów identyfikacyjnych, także NIP.

Izabela Klisowska