Czy można udostępnić dokumentację medyczną po śmierci pacjenta dla prawnych spadkobierców (potwierdzonych sądownie), jeśli pacjent nie upoważnił nikogo do dokumentacji (nie był w stanie) bądź jeśli upoważnił, ale nieskutecznie (bez podpisu) tj. wpisana osoba (np. konkubina), ale pacjent nie podpisał, bo był utrudniony kontakt słowny i niedowład prawej ręki?

Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami ustaw.

Ten szczególny reżim ochronny wynika stąd, że w dokumentacji medycznej przetwarzane są dane wrażliwe. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jest to zresztą ograniczenie dalej idące niż wynikałoby ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku ustawy o ochronie danych osobowych po śmierci nie mówi się już o danych osobowych. Na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ochrona danych trwa po śmierci. Z uwagi na treść pytania uzasadnione jest odniesie się do formy upoważnienia. Z pytania wynikają dwie sytuacje szczególne. Pierwsza, w której pacjent nikogo nie upoważnił do dokumentacji medycznej. Istnieje w tym zakresie pewna możliwość poparta wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. akt VII SAB/Wa 217/12). W orzeczeniu tym sąd uznał, że upoważnienie wydane w innym podmiocie jest skuteczne w pozostałych. Stanowisko kontrowersyjne i raczej krytykowane, ale bywa także pomocne. I w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie nic oświadczyć w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej, można się nim posłużyć. Poza takim wskazaniem dokumentacja nie może być udostępniania. Wyjątkiem jest prawo udostępnienia dokumentacji spadkobiercom na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 10 u.p.p., ale tylko w celu procedowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.