Pytanie użytkownika Lex Ochrona Zdrowia: Czy lekarze, będący na kwarantannie lub w izolacji, lub po godzinach opieki nad dzieckiem, mogą pracować zdalnie z miejsca odosobnienia? Czy muszą wyrazić na to zgodę? Czy należy się wówczas za pracę w takim trybie normalne wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy w wysokości 100%?

Odpowiedź

Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego lub została zgłoszona do kwarantanny/izolacji, powinna dostarczyć stosowny dokument do pracodawcy lub ZUS. Na tej podstawie następuje wypłata świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Co do zasady, lekarz, któremu została wydana decyzja inspektora sanitarnego lub innego lekarza o kwarantannie, ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Oznacza to, iż w razie podjęcia przez niego pracy zdalnej, traci prawo do świadczenia, natomiast zyskuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę.

 

Za czas niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia

Zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Z treści przepisu wynika, iż chodzi o wystąpienie niezdolności do pracy na skutek określonej okoliczności – choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. W przypadku choroby jest to oczywiste i pracownik nie może wówczas podejmować pracy, jeśli z powodu choroby otrzymał zwolnienie lekarskie.

Czytaj też: Lekarz rodzinny telefonicznie zleci test na koronawirusa >

Objęcie kwarantanną nie oznacza stwierdzenia stanu niezdolności do pracy

Natomiast w przypadku kwarantanny należy mieć na względzie, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej u.z.z.ch.z.), kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Oznacza to, że kwarantanną może zostać objęta również osoba zdrowa. W ocenie autorki, objęcie kwarantanną nie oznacza jeszcze stwierdzenia stanu niezdolności do pracy. Głównym celem kwarantanny jest ograniczenie szerzeniu się wirusa i weryfikacja stanu pracownika, a nie zaprzestanie podejmowania pracy przez pracownika, jak ma to miejsce w przypadku otrzymania przez pracownika zwolnienia lekarskiego z powodu choroby.

Z ustawy o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych nie wynika obowiązek zaniechania wykonywania prac w odniesieniu do osób objętych kwarantanną

Z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie wynika obowiązek zaniechania wykonywania prac w odniesieniu do osób objętych kwarantanną poza przypadkiem wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 12 u.z.z.ch.z., który wskazuje wprost osoby zakażone, chore na chorobę zakaźną lub nosicieli i tylko te prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie wskazujące kategorie dopuszczalnych prac uniemożliwiających wykonywanie pracy utraciło moc, a w jego miejsce nie wszedł w życie żaden inny akt prawny, rodzaje prac możliwych do wykonywania w okresie kwarantanny należy każdorazowo ustalać mając na względzie bezpieczeństwo epidemiologiczne.

 

Inaczej jest w przypadku izolacji - osoba w izolacji to osoba chora, a zatem nieposiadająca zdolności do pracy

Odmienna sytuacja występuję w przypadku izolacji. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 u.z.z.ch.z., izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Izolacja obejmuje zatem osoby chore lub w szczególnym stanie, ponadto wymaga zachowania reżimu sanitarnego. W takiej sytuacji, w ocenie autorki, w przypadku objęciu danej osoby izolacją – nawet jeśli przechodzi chorobę bezobjawowo – jest to osoba chora, a zatem nieposiadająca zdolności do pracy.

Co, jeżeli w okresie kwarantanny pracownik się rozchoruje?

Może się zdarzyć tak, iż w okresie kwarantanny pracownik się rozchoruje, niekoniecznie na chorobę, z powodu której został objęty kwarantanną, i stanie się niezdolny do pracy albo też zaistnieją inne okoliczności, gdy w okresie kwarantanny pracownik nie będzie mógł dalej wykonywać pracy zdalnej. W takiej sytuacji, zdaniem autorki, pracownik ma prawo i powinien poinformować pracodawcę o niemożności dalszego wykonywania pracy, a pracodawca winien takie oświadczenie przyjąć i odstąpić od polecenia pracy zdalnej. Wówczas pracownik traci prawo (ale i obowiązek) pracy i jego sytuacja nie różni się niczym od osoby chorej nie objętej kwarantanną - za wyjątkiem prawa do przemieszczania się.

 


Podsumowanie

W przypadku lekarzy przebywających na kwarantannie, o ile są zdrowi, w ocenie autorki, mogą wykonywać pracę zdalną z miejsca wskazanego przez pracodawcę, które w tym przypadku musiałoby się pokrywać z miejsce przebywania/odosobnienia. Co do zasady, w przypadku polecenia pracy zdalnej zlecanej na podstawie tzw. specustawy koronawirusowej – art. 3 ustawy z o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej u.s.r.s.k.), nie jest wymagana zgoda pracownika, niemniej z uwagi na szczególny powód odosobnienia pracownika (kwarantanna), w ocenie autorki – w razie zgłoszenia przez pracownika sprzeciwu z wykazaniem niemożności wykonywania pracy zdalnej w miejscu odosobnienia – nie będzie on zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej bez swojej zgody. Nie ma znaczenia, czy pracownik przebywa na kwarantannie w domu, czy w innym miejscu. Takie rozwiązanie, zdaniem autorki, nie jest natomiast możliwe w przypadku osób przebywających w izolacji.

Co, jeżeli lekarz sprawuje opiekę nad dzieckiem

W przypadku osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, praca zdalna będzie mogła być wykonywana, w ocenie autorki, wyłącznie za zgodą pracownika i wyłącznie w czasie, w którym pracownik wykaże, iż opiekę nad dzieckiem przejęła inna osoba. W przeciwnym razie podjęcie pracy w okresie przyznanego zasiłku opiekuńczego może spowodować jego utratę. Podsumowując, w przypadku osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wykonywanie pracy zdalnej po godzinach sprawowania opieki może odbywać się, zdaniem autorki, wyłącznie za zgodą pracownika

Lekarz traci prawo do zasiłku chorobowego

W sytuacji, gdy lekarze podejmą pracę zdalną w okresie kwarantanny/izolacji, tracą prawo do zasiłku chorobowego, a należy im się wynagrodzenie w pełnej wysokości, przy czym w przypadku osób przebywających w izolacji – z uwagi na stan choroby, wypłata wynagrodzenia może być przedmiotem badania przez ZUS.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Zdrowia - PRZETESTUJ BEZPŁATNIE ->

Czy pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przedszkolu publicznym z oddziałami integracyjnymi jest odrębnym administratorem danych? >

Czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny? >