Odpowiedź:
Lekarz z I stopniem specjalizacji nie może samodzielnie pełnić dyżurów medycznych w stacji dializ i udzielać gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej jak dializa otrzewnowa lub hemodializa.
Uzasadnienie:
Warunki wymagane od personelu przeprowadzającego dializę otrzewnową i hemodializę jako gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały określone w lp. 1 i 2 w załącznik nr 5 – „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji“ do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 z późn. zm.) - dalej r.ś.g.
Wynika z nich, że świadczeniodawca w celu udzielania tego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej musi zapewnić następujących lekarzy - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe/stacji dializ:
1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii - równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe/stacji dializ jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii - w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe/stacji dializ oraz
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci).
Lekarz specjalista, o którym mowa wyżej, to lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w wymienionej dziedzinie medycyny (wynika to z § 2 pkt 2 r.ś.g.). Pojęcie to nie obejmuje lekarza z I stopniem specjalizacji.
Przepisy rozporządzenia nie określają odmiennych wymogów dla dyżurów medycznych.
Z powyższego wynika, że lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych może udzielać świadczeń w stacji dializ/ośrodku prowadzącym dializy otrzewnowe jedynie obok lekarzy posiadających wyżej wymienione kwalifikacje, nie jest jednak uprawniony do samodzielnego (bez obecności wyżej wymienionych lekarzy w stacji dializ/ośrodku prowadzącym dializy) dyżurowania.
Uzyskane w poprzednim systemie kształcenia specjalizacyjnego specjalizacje I i II stopnia nadal są ważne, przy tym co do zasady lekarz z II stopniem specjalizacji ma takie same uprawnienia jak lekarz z tytułem specjalisty.
Natomiast jeżeli chodzi o samodzielne pełnienie dyżurów medycznych, to ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów szczególnych, które przewidują wymogi kwalifikacyjne dla lekarzy w tym zakresie. Jednakże np. w przypadku świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego warunki przewidziane dla lekarzy udzielających określonego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej nie dotyczą pełnienia dyżurów medycznych.
Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 30.03.2015 r.