Odpowiedź:
Tak. Od 1 stycznia 2015 r., wobec wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z poz. 1138) - dalej u.z.u.o.ś., i nowelizacją art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d., lekarz ma prawo w określonych sytuacjach wystawić receptą tzw. zaoczną. W konsekwencji, wobec tego, że została prawnie dopuszczona możliwość wystawiania recept w taki sposób, koincydencje nie powinny występować.
Uzasadnienie:
Zgodnie art. 42 ust. 1 u.z.l.l.d. (po zmianie wynikającej z art. 3 u.z.u.o.ś.) lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Zatem, aby ordynacja leków lub wyrobów medycznych była prawidłowa, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1) może dotyczyć wyłącznie kontynuacji leczenia, a więc fakt istnienia określonego schorzenia musi wynikać z wcześniejszych wpisów zawartych w dokumentacji medycznej;
2) będzie to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
W powyższych sytuacjach lekarz może wystawić receptę bez konieczności osobistego badania pacjenta i bez znaczenia jest okoliczność gdzie w danym momencie pacjent przebywa. W takim przypadku w sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawcę do Funduszu nie można wykazywać porady ambulatoryjnej, a jedynie wydanie powtórnej recepty Z76.0 (ICD 10). W konsekwencji, również sytuacja prawna świadczeniodawców w zakresie koincydencji zmieniła się. W poprzednim stanie prawnym wydawanie recepty tzw. zaocznej (bez osobistego badania pacjenta) nie było dopuszczalne prawnie, zatem każda sytuacja zbiegu świadczeń u różnych świadczeniodawców powodowała powstanie koincydencji. Skoro obecnie wydawanie takich recept jest dopuszczalne wystąpienie zbiegu świadczeń nie świadczy o sytuacji niezgodnej z prawem, więc koincydencje świadczeń np. sanatoryjnych i recept zaocznych w podstawowej opiece zdrowotnej nie powinny występować.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 1.04.2015 r.