Czy lekarz ma prawo w inny sposób niż na druku ZLA wydać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy?
Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy powinno być wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. Jedynie zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku ZUS ZLA oraz wystawione zgodnie z zasadami orzekania o czasowej niezdolności do pracy stanowi podstawę do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy.
Zasady orzekania reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.p.
Zgodnie z art. 55 u.ś.p. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby jest wystawiane na odpowiednim druku, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.) - dalej r.w.z.l. Zgodnie z § 5 r.w.z.l. lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer wystawia zaświadczenie lekarskie na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do r.w.z.l., czyli na druku ZUS ZLA. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje druki zaświadczeń lekarskich będące drukami ścisłego zarachowania (art. 55 ust. 4 u.ś.p.).
Zaświadczenie lekarskie zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody literowe i wskazania lekarskie.
Należy wskazać, iż jedynie zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku ZUS ZLA oraz wystawione zgodnie z zasadami orzekania o czasowej niezdolności do pracy stanowi podstawę do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy (zob. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy; Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).
Katarzyna Godlewska