Odpowiedź:
Udzielanie świadczeń przy pomocy podwykonawcy jest możliwe, pod warunkiem że posiada on odpowiedni wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z oznaczeniem zakresu świadczeń odpowiadającemu zakresowi przyjmowanego zamówienia.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. w sposób wyraźny dopuszcza możliwość udzielenia świadczeń przy pomocy podwykonawców, jakim w tym wypadku byłby podmiot świadczący usługi w zakresie świadczeń pielęgniarskich oraz z zakresu fizjoterapii. Artykuł 26 ust. 2 u.dz.l. wymaga jednak, aby przedmiot zamówienia nie wykraczał poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 u.dz.l. Pomiot przyjmujący zamówienie (tu: praktyka pielęgniarska lub podmiot leczniczy) winien więc posiadać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z odpowiednio oznaczonym zakresem świadczeń, odpowiadającym zakresowi, na jaki opiewać będzie umowa z podmiotem zlecającym. O ile podmiot zlecający realizuje w tym zakresie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych, winien dodatkowo ustalić, czy posiadana przezeń umowa na udzielanie świadczeń przewiduje możliwość wykonywania ich z udziałem podwykonawców. Zgodnie bowiem z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi. Nie ma przeszkód, by podmiot przyjmujący zamówienie przejął pracowników zamawiającego na zasadzie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 10 marca 2015 r.