Czy istnieją podstawy prawne finansowania szczepień HPV przez samorząd województwa?
Podstawą prawną finansowania szczepień ochronnych przez samorząd województwa może być art. 9 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.; dalej jako: u.ś.o.z.).
Zgodnie z art. 9 u.ś.o.z. do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami;
2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych;
3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia;
4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia;
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. szczepienia ochronne należą do świadczeń na rzecz zapobiegania chorobom.
Szczepienia ochronne, w tym szczepienia przeciwko HPV, należą, zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) do kategorii świadczeń zdrowotnych.
Samorząd województwa, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) wykonuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia o charakterze wojewódzkim określone ustawami.
Należy także zaznaczyć, że podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia szczepień ochronnych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Finansowanie szczepień, zgodnie z ustawą oraz aktami wykonawczymi do niej uzależnione jest od charakteru szczepienia. Szczepienia HPV nie należą do grupy szczepień obowiązkowych oraz nie nalezą do szczepień zalecanych, których wykaz zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 10 ustawy, może określić w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia.
Szczepienia ochronne należą do kategorii świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Uwzględniając obecnie obowiązujące przepisy prawne brak podstaw do wywiedzenia tezy o braku podstaw prawnych do działań samorządu województwa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych jest wskazany sposób ich finansowania np budżet państwa.
Samorząd województwa może finansować szczepienia HPV w ramach zadań, o których mowa w art. 9 pkt 1 i 5 u.ś.o.z.

Uwagi

Obecnie kilka gmin finansuje szczepienia HPV.

Izabela Klisowska