Cudzoziemcy będą mieli szerszy dostęp do służby zdrowia
\\

30 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004). Celem ustawy jest uzyskanie pełnej harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami europejskimi w zakresie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zmiany mają poszerzyć krąg osób, które będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W odniesieniu do osób, którym nadany został w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub udzielona została ochrona uzupełniająca usunięto z ustawy warunek posiadania obywatelstwa polskiego (z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), przy zachowaniu warunku zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i warunku spełnienia kryterium dochodowego oraz usunięto warunek posiadania obywatelstwa polskiego (z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Tym samym wspomniane osoby mają możliwość uzyskania statusu świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Osoby te mogłyby otrzymywać decyzję władz gminy właściwej dla miejsca zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz - w przypadku małoletnich (do ukończenia 18. roku życia) i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu - korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Możliwość korzystania ze świadczeń będzie rozszerzona na członków rodzin beneficjentów.

Ponadto zmiany odnoszą się również do zapewnienia dostępu do zawodów regulowanych beneficjentom ochrony międzynarodowej oraz członkom ich rodzin. Zmiany w tym zakresie obejmują następujące ustawy:

1)   ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. zm.);

2)   ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.);

3)   ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);

4)   ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932);

5)   ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925);

6)   ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779 i 1247);

7)   ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.