Co się stanie z obecnie istniejącymi NZOZ-ami założonymi przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej?
Czy muszą przekształcić się w przedsiębiorcę (np. spółkę) czy też organ założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "wchłania" NZOZ w swe struktury?
Kto wtedy pozostaje kierownikiem dawnego NZOZ-u a obecnego podmiotu leczniczego: zarząd organu założycielskiego czy dotychczasowy kierownik?
Czy z nazw i szyldów powinien zniknąć skrót NZOZ?

Z dniem 1 lipca 2011 r. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ-y) tracą odrębność podmiotową, organizacyjną od swoich podmiotów tworzących. NZOZ-y stają się przedsiębiorstwami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c.
Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) - dalej u.dz.l., z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 u.dz.l. oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą. Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że "podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzą przedsiębiorstwa (czyli substrat majątkowy służący do udzielania świadczeń zdrowotnych w postaci aparatury medycznej, czy też lokali do tego przeznaczonych), które są zespołem składników majątkowych". Powyższe oznacza, że z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej dotychczasowe NZOZ-y utracą przypisywaną im odrębność podmiotową od podmiotów je tworzących.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 u.dz.l. określenie "kierownik" oznacza zarząd spółki kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą osobę uprawnioną do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa także w przypadku statusu kierownika opisuje jego pozycję odnosząc to do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czyli dzisiejszych podmiotów tworzących.
Z dniem 1 lipca 2011 r. NZOZ-y tracą, co wyżej podkreślono, odrębność podmiotową od podmiotów, organów założycielskich, tworzących. Jak to ujęto w pytaniu, zostają podmiotowo wchłonięte przez podmioty je tworzące, podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Ustawa o działalności leczniczej nie posługuje się pojęciem "zakład opieki zdrowotnej". Firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i strukturę organizacyjną jego przedsiębiorstwa, określa regulamin organizacyjny, co wynika z art. 24 u.dz.l. "Zakład opieki zdrowotnej" jest pojęciem nazwą utrwaloną w świadomości mieszkańców, pacjentów. Można przypuszczać, że nazwa ta będzie stanowić przez jakiś czas po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, element składowy firm podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Już teraz szereg spółek w firmach posiada pojęcia zastrzeżone dla dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej np. szpital, przychodnia.
Firma podmiotu może być dobrana swobodnie. Nie może jednak korzystać z nazw zastrzeżonych albo wprowadzających w błąd.
Izabela Klisowska