Będą zmiany w stosowaniu przymusu bezpośredniego
\\

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie ustawodawstwa do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nowelizacja ma zwiększyć gwarancję ochrony praw osób objętych reżimem ustawy.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) zakłada się wprowadzenie zmian dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia, a także zwiększenie uprawnień osób kierowanych do domów pomocy społecznej bez ich zgody. Z ustawy zostanie usunięty niejednoznaczny zapis mówiący o "innych urządzeniach technicznych" stosowanych do unieruchomienia. Ponadto proponuje się doprecyzowanie regulacji w zakresie możliwości stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne w podmiocie leczniczym innym niż udzielającym świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także uszczegółowienie przepisów określających obowiązek wyznaczania lekarzy specjalistów psychiatrii uprawnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu przez marszałka województwa. W ustawie mają zostać uregulowane również kwestie dotyczące monitorowania pomieszczenia, w którym realizowany jest przymus bezpośredni w formie izolacji.

Natomiast w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) proponuje się zmianę przepisów wyłączających uprawnienie osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwykowemu do złożenia wniosku o zmianę przez sąd postanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia odwykowego, a także wprowadzenie obowiązku przedkładania Sejmowi informacji o realizacji wykonania Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres jego obowiązywania zamiast sprawozdania corocznego z wykonania ustawy.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 3 września.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.