Przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 5 listopada 2015 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ujednolica wymagania w przypadku badania wzroku pod kątem widzenia stereoskopowego, a także wprowadza pojęcie obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej oraz ciężkiej.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) - r.b.l.k., zakłada, iż sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na obturacyjny bezdech podczas snu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, będzie określał nowy załącznik nr 5a do r.b.l.k.

Ponadto w szczegółowych warunkach badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku projekt ujednolica wymagania w przypadku jednooczności, w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, z kategorią prawo B1, B, B+E, T. Projekt zakłada również połączenie kolumny 7 i 8 ("Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie" oraz "Wrażliwość na kontrast") załącznika nr 2 do r.b.l.k., zrównując kryteria zdrowotne w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

Projekt proponuje również zmianę załącznika nr 3 do r.b.l.k. zatytułowanego "Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu i równowagi" poprzez wykreślenie w części II Stan narządu równowagi" np. próby Romberga i Uternergera lub próby Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku". Jak wynika z uzasadnienia projektu, wskazana zmiana wynika z tego, że test dynamicznej ostrości wzroku jest badaniem, które w przypadku pewnych grup pacjentów (np. z dyskopatią w odcinku szyjnym kręgosłupa) może wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne. Dodatkowo nie celowym jest wskazywanie uprawnionemu lekarzowi, jakie próby statyczno-dynamiczne podczas przeprowadzania badania ma wykonywać.

Dla szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego podczas snu wprowadzono między innymi pojęcie obturacyjnego bezdechu snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej. Obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) wynoszącą między 15 a 29 oddechów. Obturacyjny bezdech podczas snu w postaci ciężkiej oznacza natomiast liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) równą lub przekraczającą 30 oddechów. Projekt zakłada również wprowadzenie wymagań, jakie w celu uzyskania lub przedłużenia ważności prawa jazdy musi spełnić osoba, u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, do których zaliczono:

1) przedstawienie opinii lekarza prowadzącego leczenie potwierdzające leczenie,

2) przestrzeganie zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności,

3) przeprowadzenie regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Zakłada się, iż rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2015 r.