Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad odpowiednimi wzorami zaświadczeń lekarskich.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich określa dwa wzory:

a) wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

b) wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Wzory te wskazują między innymi imię i nazwisko osoby, numer ewidencyjny PESEL (lub serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, w przypadku braku nr PESEL), okres ważności zaświadczenia oraz znak graficzny określony w art. 5 dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. U. UE L 391 z 31.12.1991, str. 26 z późn. zm.).

Warto wskazać, iż projekt rozporządzenia pozostaje w związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), który obecnie znajduje się w Senacie.

Planuje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 kwietnia 2015 r.