18 marca 2014 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Państwa członkowskie UE miały czas do 25 października 2013 roku na jej wdrożenie. Polska z implementacją przepisów się spóźniła. 

Według komentarz BCC, brak wprowadzenia przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego przynosi wymierne straty dla polskich świadczeniodawców, szczególnie w regionach przygranicznych. Dyskryminuje i powoduje nierówne traktowanie polskich pacjentów w stosunku do obywateli innych krajów Unii Europejskiej.

Określenia warunków uzyskania uprzedniej zgody NFZ oraz zwrotu poniesionych przez  pacjenta kosztów i ich wysokości, które nie mogą przekroczyć kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, to rozwiązanie wątpliwe ze względu na orzecznictwo europejskie – czytamy w komentarzu BCC. Natomiast przyjęcie tzw. reguły ostrożnościowej jest wprawdzie dopuszczalne, ale wymaga uprzedniego poinformowania Komisji Europejskiej.

- Oczekujemy, że projekt ustawy w trybie pilnym zostanie skierowany do  Parlamentu, a dalsze prace legislacyjne będą toczyły się z udziałem organizacji pacjentów i  przedsiębiorców. Według Ministerstwa Zdrowia ustawa wejdzie w życie w połowie
2014 roku  - komentuje Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego Business Center Club.