Business Centre Club przedstawił opinię na temat nowej listy leków refundowanych.
Business Centre Club uważa, iż obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia zawierające nową listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostało wydane zbyt późno. Ponadto, „lista refundowanych leków może okazać się nie ostateczną, ze względu na 14-dniowy okres odwołania zainteresowanych podmiotów od wydanych decyzji (stwarza to nie tylko chaos, ale przede wszystkim znaczne utrudnienia dla producentów, hurtowników, aptekarzy i lekarzy, a w konsekwencji dla pacjentów)”.

BCC w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą refundacyjną konsekwentnie wskazywał, że obwieszczenie nie może być traktowane jako źródło powszechnie obowiązującego prawa i stanowić podstawy do nakładania nowych obowiązków na apteki ani też precyzowania uprawnień dla pacjentów. Przyjęcie formuły obwieszczenia należy uznać za niezgodne z Konstytucją (art. 31 ust. 3 w zw. z art. 68 ust 1 i 2), bowiem przekracza delegację ustawową wynikającą z ustawy refundacyjnej. Zdaniem BCC, to zagadnienie prawne również powinno zostać rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny.
W opinii BCC, przyjęte w ustawie refundacyjnej rozwiązanie, którego konsekwencją jest wspomniane obwieszczenie, nie oznacza dla pacjentów łatwiejszego dostępu do leków refundowanych oraz lepszej ich obsługi w aptekach. Szereg rozwiązań zawartych w ustawie refundacyjnej i wydawanych do niej aktach wykonawczych: wprowadzona formuła obwieszczenia, zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych, obowiązek zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – narusza Konstytucję RP.
Dlatego BCC wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o rozważnie skierowania tej kontrowersyjnej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 27 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 28 grudnia 2011 r.