Wśród warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków, projektowane rozporządzenie zakłada, iż bank komórek rozrodczych i zarodków powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub wyodrębnione pomieszczenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji.

Dopuszcza się lokalizowanie banku komórek rozrodczych i zarodków w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego oddzielenia jego pomieszczeń od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku dla wszystkich użytkowników niebędących komunikacją wewnętrzną tego banku.

Projektowany akt normatywny wskazuje również, iż w banku komórek rozrodczych i zarodków znajduje się:

1) co najmniej jedno pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych i przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, służące także do zbierania brudnej bielizny i odpadów, wyposażone w zlew i armaturę (pomieszczenie porządkowe);

2) co najmniej jedno pomieszczenie lub wydzielone miejsce do składowania bielizny czystej;

3) co najmniej jedno pomieszczenie lub wydzielone miejsce do składowania bielizny brudnej;

4) co najmniej jedno pomieszczenie lub wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów do czasu ich usunięcia.

Czytaj: Ministerstwo określi wymagania dokumentacji ośrodka wspomaganej prokreacji >>>

Ponadto bank komórek rozrodczych i zarodków zapewnia pomieszczenia lub urządzenia dla:

1) odbioru komórek rozrodczych i zarodków;

2) rejestracji i znakowania komórek rozrodczych i zarodków:

3) gromadzenia, przetwarzania, przechowywania komórek rozrodczych i zarodków;

4) kwarantanny komórek rozrodczych;

5) dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.

Pomieszczenia i urządzenia służące do odbioru komórek rozrodczych zapewniają możliwość:

1) weryfikacji danych identyfikujących komórki rozrodcze i zarodki;

2) weryfikacji niepowtarzalnego oznakowania identyfikującego dawcę komórek rozrodczych lub dawców zarodka;

3) wstępnej oceny dostarczonych komórek rozrodczych oraz sprawdzenia ich zgodności z dostarczoną dokumentacją;

4) prowadzenia ewidencji i rejestracji odebranych komórek rozrodczych i zarodków oraz ich oznakowania;

5) przechowywania komórek rozrodczych i zarodków do czasu ich dystrybucji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami projektowane rozporządzenie wskazuje, iż:

1) urządzenia po zainstalowaniu lub naprawie podlegają zidentyfikowaniu poprzez ich odpowiednie niepowtarzalne oznaczenie lub potwierdzenie zgodności oznaczenia urządzenia;

2) urządzenia po zainstalowaniu lub naprawie podlegają przetestowaniu;

3) dla urządzeń są zidentyfikowane parametry krytyczne oraz szczegółowo określone działania, które należy podjąć w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub awarii;

4) urządzenia pomiarowe poddaje się badaniom i kontroli z częstotliwością wynikającą z rodzaju urządzenia i wskazania wytwórców;

5) urządzenia podlegają w sposób systematyczny i udokumentowany kontroli, czyszczeniu, dezynfekcji i profilaktycznej konserwacji, zgodnie z zaleceniami wytwórców, a parametry tych urządzeń, dla których określono parametry krytyczne, są monitorowane w sposób udokumentowany w celu zachowania nieprzerwanej sprawności i stałego poziomu krytycznych parametrów;

6) urządzenia dla których określono parametry krytyczne, których spełnienie zależy od stałego dostępu energii elektrycznej, mają zapewnione dodatkowe źródło zasilania w energię elektryczną.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2015 roku. Z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl