Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną
\\

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Do zakresu badań należy między innymi badanie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych.

Poza tym według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937) zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej, badania narzędziami diagnostycznymi, ocenę i opis osoby badanej pod względem osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej a także badanie sprawności psychomotorycznej.

Po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, wzory orzeczeń psychologicznych, metodyki przeprowadzenia badań czy karty badania psychologicznego, a także wysokość opłat za badania, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i do rejestru uprawnionych psychologów oraz wymagania jakie muszą spełnić pomieszczenia pracowni psychologicznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 29 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 29 lipca 2014 r.