Rada uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Revolade (eltrombopag), we wskazaniu: leczenie przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych pacjentów, u których wykonano splenektomię, w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3)", w ramach nowej, odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie pod warunkiem obniżenia ceny leku do poziomu zapewniającego efektywność kosztową. Rada nie zgłasza uwag do programu lekowego. Rada uważa zaproponowany instrument podziału ryzyka za niewystarczający.

Rada uznała też za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Pradaxa (eteksylan dabigatranu), we wskazaniach: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2, w ramach odrębnej grupy limitowej, pod warunkiem obniżenia kosztów terapii i zawężenia populacji objętej refundacją. Proponowany poziom odpłatności za lek to 30 procent. Rada uważa zaproponowany instrument podziału ryzyka za niewystarczający.

Rada podjęła także decyzje dotyczące usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Dotyczyły one świadczenia obejmującego podawanie anagrelidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D47.0 (guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze), D47.1 (przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (przewlekła choroba mieloproliferacyjna), D47.2 (gammopatia monoklonalna), D47.7 (Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych), D47.9 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślone) oraz D47 (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych).

Za niezasadne Rada uznała natomiast usunięcie świadczenia obejmującego podawanie anagrelidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: 47.3 (nadpłytkowość samoistna, krwotoczna). Według Rady zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego anagrelid, stosowanego w ramach chemioterapii niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia.