Rada Przejrzystości uznała za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C96.9, podawanie lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 D47.1., podawanie bewacyzumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C71, podawanie rytuksymabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C47.5  oraz podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C64.

Natomiast za niezasadne Rada uznała usunięcie świadczenia obejmującego podawanie cetuksymabu w rozpoznaniu: nowotwór złośliwy grzbietowej części języka, zakwalifikowanego do kodu ICD-10 C02.0, realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej - do czasu rozszerzenia programu „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie", o wymienione powyżej wskazanie. Rada uznała też za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C16; C17.8,  pod warunkiem ograniczenia jego zastosowania do nowotworów typu GIST, po niepowodzeniu leczenia imatynibem i sunitynibem. Według Rady zasadne wydaje się, aby cena opakowań tych leków nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia, z uwzględnieniem instrumentów podziału ryzyka.

Rada Przejrzystości uznała też za niezasadne objęcie refundacją produktów leczniczych zawierających substancje czynne: dalteparyna sodowa, enoksaparyna sodowa oraz nadroparyna wapniowa w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego zdefiniowanych jako „poronienia nawykowe."
Rada wydała także pozytywną opinię w sprawie zasadności objęcia refundacją produktu leczniczego Thromboreductin (anagrelid) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.