AOTM: 29 posiedzenie Rady Przejrzystości
\\

18 sierpnia odbyło się 29 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawach zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych, usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej oraz objęcia refundacją produktu leczniczego Nplate.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Basic F (dieta eliminacyjna) proszek a 600 g we wskazaniach:

• Hipertriglicerydemia,• Hipoapolipoproteinemia.Jednocześnie, Rada Przejrzystości uważa za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Basic F (dieta eliminacyjna) proszek a 600 g we wskazaniach:• Hiperamonemia,• Chylotorax (obecność płynu w jamie opłucnowej).

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej świadczenia:

- obejmującego podawanie gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C13.2 (nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx), tylna ściana części krtaniowej gardła), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej";

- obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.9 (nowotwór złośliwy: tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone) oraz C90.0 (szpiczak mnogi), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej";

- obejmującego podawanie beksarotenu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84.0 (ziarniniak grzybiasty) oraz C84.1 (choroba Sezary'ego), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej", u pacjentów z nawrotem choroby po co najmniej jednym leczeniu miejscowym i ogólnym;

- obejmującego podawanie sunitynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.8 (zmiana przekraczająca granice trzustki), w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.