Dzięki opublikowanej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawie regulującej zasady transgranicznej opieki zdrowotnej pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń. Wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego wynika z konieczności dostosowania go do standardów UE.

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1491) reguluje warunki i szczegółowe procedury, które muszą spełnić świadczeniodawcy, aby uzyskać zwrot kosztów. Podstawą do uzyskania zwrotu od Narodowego Funduszu Zdrowia ma być rachunek wystawiony przez zagraniczną placówkę opieki medycznej oraz przede wszystkim uzyskanie przez świadczeniobiorcę, przed skorzystaniem ze świadczenia podlegającego zwrotowi, odpowiedniego skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego. Pacjenci mogą również uzyskać zwrot kosztów leków i/lub wyrobów medycznych kupionych w innym państwie członkowskim UE na podstawie polskiej recepty bądź recepty wystawionej za granicą, a także kupionych w polskich aptekach na podstawie recept wystawionych przez lekarzy innych państw. W przypadku konieczności uzyskania świadczeń szpitalnych lub wysokospecjalistycznych, które wymagają zastosowania specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub stwarzają szczególne ryzyko, pacjenci również będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie konieczność wydania zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie będą one mogły być wydane w przypadku świadczeń niewymienionych w koszyku świadczeń gwarantowanych, lub gdy będzie mogło ono być wykonane w Polsce w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania. Dodatkowo zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, w którym pacjenci polscy i pacjenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli uzyskać informacje na temat polskich placówek ochrony zdrowia i zasad dotyczących zwrotu kosztów. KPK będzie między innymi udzielało informacji dotyczących prawa pacjenta uregulowanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, świadczeniodawców, w odniesieniu do rodzajów wykonywanej działalności leczniczej osób wykonujących zawody medyczne w zakresie posiadania prawa do wykonywania zawodu oraz nałożonych ograniczeń wykonywania tego prawa, na podstawie dostępnych rejestrów publicznych.

Wskazana ustawa dokonuje transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/EU z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. U. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45 z późn. zm.).

Ustawa wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.