Czy jednostka samorządu terytorialnego (urząd) może dokonywać zwrotu wydatków budżetowych w ramach roku obrotowego?

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową, która otrzymuje faktury za czynsz. Po kilku miesiącach firma wystawiająca faktury obciążeniowe przekazuje nam faktury korekty (in minus) z tytułu prawidłowego rozliczenia mediów.

Czy możemy, na podstawie faktur korekt, dokonać zmniejszenia wydatków, czy powinniśmy przyjąć zwrot na dochody?

Odpowiedź

Samorządowe jednostki budżetowe mają swobodę w wyborze ewidencjonowania korekt dokumentujących zmniejszenie kosztów o jakich mowa w pytaniu. Zasady ewidencjonowania faktur korygujących przyjęte przez jednostkę mogą więc wprost być oparte na zasadach obowiązujących państwowe jednostki budżetowe (zwrot w danym roku na pomniejszenie wydatków) lub przyjąć jednolitą zasadę, w myśl której kwoty korekt kosztów zwiększać będą dochody w dacie ich uzyskania.

Oznacza to, iż zwrot poniesionych wydatków (kosztów) w bieżącym roku sprawozdawczym można księgować na zmniejszenie (wydatków) kosztów lub zaliczać do dochodów, ale przyjętą do stosowania zasadę ewidencji księgowej należy ująć w polityce rachunkowości jednostki, którą ustala kierownik jednostki.

Uzasadnienie

Zasady prowadzonej ewidencji księgowej w danej jednostce ustala kierownik jednostki w zasadach (polityce) rachunkowości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym dokumencie określić zasadę, iż zwrot wydatków w bieżącym roku sprawozdawczym ewidencjonuje się na zmniejszenie kosztów wraz z dodatkowym zapisem technicznym dla zachowania czystości obrotów na koncie 400 Koszty według rodzajów.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) określono, iż konto 400 Koszty według rodzajów przeznaczone jest do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia. Do tego konta należy obowiązkowo prowadzić ewidencję analityczną według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. W przypadku zwrotów wydatków danego roku budżetowego zapisy muszą być korygowane przy zastosowaniu tzw. zapisu technicznego (minusowego) po obydwu stronach konta.

Tezę to potwierdza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.). Zgodnie z § 19 zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym państwowe jednostki budżetowe przyjmują na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami. To rozwiązanie, obowiązujące w stosunku do państwowych jednostek budżetowych, może być stosowane (po wprowadzeniu odpowiednich zapisów do polityki rachunkowości) także w samorządowych jednostkach budżetowych. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania oznacza, iż jednostka może w polityce rachunkowości przyjąć inne rozwiązanie polegające na kwalifikowaniu korekt wydatków (kosztów) do przychodów budżetowych standardowo do pozostałych przychodów operacyjnych.