Starosta skierował kierowcę na kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji do kierowania pojazdem, z powodu otrzymania przez niego łącznie 28 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W treści skierowania wskazano, że niepoddanie się sprawdzeniu kwalifikacji w wyznaczonym w nim terminie, spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Kierowca nie odwołał się od tej decyzji.

Decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji stała się ostateczna. Starosta zmienił w niej termin ważności skierowania na "bezterminowy".

Kierowca nie poddał się egzaminowi, na który został skierowany. W związku z tym starosta wydał decyzję o cofnięciu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami.

Mężczyzna złożył skargę do sądu administracyjnego.

Tłumaczył, iż pozostawał w przeświadczeniu, że w istocie nie wyznaczono mu terminu końcowego realizacji obowiązku poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. W decyzji kierującej go na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji znalazło się bowiem sformułowanie "bezterminowo".

WSA wyjaśnił, iż brak określenia terminu, w którym kierowca zobligowany jest poddać się egzaminowi nie oznacza, że nie jest on związany żadnym w tym zakresie terminem.

Przeciwnie stosowane w tej sytuacji powinny być ogólne unormowania w zakresie wykonalności decyzji administracyjnych posiadających walor ostateczności.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Oznacza to, że niezwłocznie z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji strona powinna była podjąć czynności zmierzające do poddania się takiemu egzaminowi.

Sąd podkreślił, iż sformułowanie "bezterminowo" użyte w odniesieniu do nałożonego aktem administracyjnym obowiązku nie oznacza zniesienia tego obowiązku.

Czas jaki upłynął od doręczenia kierowcy ostatecznej decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do dnia wydania zakwestionowanej decyzji był niewątpliwie wystarczający do wykonania nałożonego obowiązku nie tylko w sposób niezwłoczny.

Mając zaś na uwadze okres występujący pomiędzy tymi zdarzeniami (około 3 lat) można przypuszczać, że skarżący nałożony nań obowiązek w gruncie rzeczy zignorował – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 15 września 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 553/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów