Pracownik został zatrudniony od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Czy ten egzamin może odbyć się już w marcu, czy dopiero w lipcu?

Jest wniosek opiekuna o zwolnienie pracownika ze służby przygotowawczej.

Odpowiedź

Jeżeli pracownik samorządowy zostanie zwolniony ze służby przygotowawczej, wówczas może on niezwłocznie przystąpić do egzaminu urzędniczego.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej u.p.s. nie określają terminu złożenia egzaminu przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, zwolnionego ze służby przygotowawczej na mocy art. 19 ust. 5 u.p.s. Jednak biorąc pod uwagę brzmienie art. 19 należy uznać, że egzamin ten powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż określona w umowie data rozwiązania terminowego stosunku pracy. Inaczej mówiąc, w przypadku wskazanym w pytaniu pracownik powinien przystąpić do egzaminu najpóźniej w lipcu, jednak może on przystąpić do egzaminu także wcześniej – np. w marcu. Warto pamiętać, że przystąpienie wcześniejsze do egzaminu (np. w marcu, kwietniu) skutkuje koniecznością zmiany umowy o pracę z umowy na czas określony na umowę bezterminową. Nie trzeba od razu po egzaminie zawierać umowy na czas nieokreślony. Co więcej, jeżeli mamy do czynienia z osobą zatrudnioną po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, natychmiastowa zmiana umowy przed upływem 6-miesięcznego terminu na jaki zawarto pierwszą umowę, może zostać potraktowane jako naruszenie art. 16 ust. 2 u.p.s. , który stanowi wyraźnie, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)