Czy ze służby przygotowawczej można zwolnić pracownika podejmującego pracę w wyniku wygrania konkursu, którego wcześniej łączny staż pracy w urzędzie wynosił ponad 6 miesięcy z tym, że I umowa zawarta była na czas zastępstwa (4 miesiące) oraz druga umowa zawarta w ramach prac interwencyjnych (3 miesiące) na stanowisko pracownika II stopnia wykonującego zadania w ramach prac interwencyjnych?


OdpowiedźDla zwolnienia ze służby przygotowawczej ważne jest posiadanie przez pracownika określonych umiejętności, które umożliwiają wykonywanie obowiązków bez konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych   na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Powyższe oznacza zatem, że dla zwolnienia ze służby nie jest istotne to, jak długo dany pracownik był zatrudniony w jednostce samorządowej i na podstawie jakiej umowy. Nie jest nawet ważne, czy był w ogóle zatrudniony w samorządzie. Liczy się tylko kwestia posiadanych umiejętności zawodowych. Jeżeli, zatem pracownik samorządowy, zatrudniany na stanowisku urzędniczym posiada takie umiejętności i kierownik komórki zatrudniającej tego pracownika uzna za zasadne zwolnienie go z takiej służby, wówczas może skierować wskazany wyżej wniosek do kierownika jednostki, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)