Związek Gmin Wiejskich przedstawił więc najważniejsze, jego zdaniem, postulaty zmian w ustawie. Domaga się m.in. odstąpienia od obligatoryjności przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów i stworzenie możliwości zlecania tych zadań własnemu podmiotowi w trybie tzw. zamówień „in house” oraz pozostawienia gminom swobody w doborze i ustalaniu metod i stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wskazuje też na konieczność doprecyzowania kluczowych dla systemu gospodarki odpadami pojęć, takich jak „właściciel nieruchomości”, „nieruchomość zamieszkała”, „nieruchomość niezamieszkała”, „nieruchomość zamieszkała czasowo” (np. domki letniskowe). Uszczegółowienia, zdaniem Związku, wymagają również przepisy dotyczące spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W czasie XIV Kongresu Gmin Wiejskich, który odbył się w dniu 15 października, postulowano również odejście od zróżnicowania stawek, a tym samym od podziału odpadów na segregowane i niesegregowane. To jest fikcja stwarzająca problemy współżycia wspólnotowego, która dzieli na biednych i bogatych oraz decyduje o odpowiedzialności zbiorowej, uważają przedstawiciele Związku. Segregacja odpadów winna być normą, która realizowana jest według zasady: im więcej wysegregujemy, tym mniej zapłacimy.

Źródło: www.zgwrp.pl