W piśmie ZPP zwraca uwagę, że oświadczenia mają dotyczyć stanu majątkowego, zatem statycznego opisu, a we wzorach oświadczeń istnieje obowiązek wskazywania nie tylko daty nabycia, lecz również podmiotu, od którego składniki majątkowe były nabyte i ceny nabycia. Jest to zakres informacji zdecydowanie wykraczający poza mieszczący się w pojęciu „stan majątkowy", a w konsekwencji – niemieszczący się w delegacji ustawowej – podkreśla ZPP.

Zdaniem ZPP ustawa zawiera zamknięty katalog elementów, który musi zawierać oświadczenie majątkowe i wśród nich nie znajduje się obowiązek wskazania praw majątkowych o wartości powyżej 10.000 zł, w szczególności wierzytelności - w tym udzielonych pożyczek. Obowiązek wykazania takich właśnie elementów w proponowanych wzorach oświadczeń o stanie majątkowym również wykracza poza delegację ustawową – wskazuje ZPP.

Wątpliwości ZPP budzi również przyjęty w projektach rozporządzeń sposób wyznaczania wartości składników mienia. Zgodnie z przepisami ustaw w oświadczeniu należy wskazywać składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł. Oświadczenie w żaden sposób nie odwołuje się do owej wartości. Zdaniem ZPP można mieć poważne wątpliwości, co do odwołania się wyłącznie do ceny nabycia – w kontekście delegacji ustawowej. W przypadku składników mienia nabytych przed wielu laty będzie to nieadekwatne – zarówno z punktu widzenia składników, które znacząco tracą na wartości (np. pojazdy), jak i na tej wartości zyskują (np. nieruchomości).

W opinii ZPP niekorzystne jest również odstąpienie od obowiązującego obecnie rozdzielenia oświadczenia na dwie części, z których druga zawiera wyłącznie informacje, które nie podlegają upublicznieniu. W praktyce ułatwia to publikację oświadczeń; tymczasem nowe projekty rozporządzeń wymagają ręcznego usuwania danych z oświadczenia kierowanego do publikacji. Zwiększa to – całkowicie zbędnie – nakład pracy osób odpowiedzialnych w jednostce samorządu terytorialnego za publikację oświadczeń.

Przyjęty sposób zredagowania wzoru oświadczenia jest także kłopotliwy z punktu wypełniania oświadczenia. Zamiast bowiem operować kompleksowym opisem poszczególnych składników majątku koniecznych do opisania, opiera się w poszczególnych sekcjach na listach pytań o szczegółowe informacje. W konsekwencji dane dotyczące jednego składnika majątku będą musiały być rozpisane w kilku odrębnych punktach.

Źródło: www.zpp.org.pl

Pisaliśmy o tym również:
Nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców
Nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - komentarz eksperta