Podstawą wystąpienia do NIK są zmiany organizacyjne w strukturze szkół prowadzonych przez Gminę Chmielnik, polegające na przejęciu prowadzenia świetlic i bibliotek przez Chmielnickie Centrum Kultury. Przejęcie to nastąpiło na podstawie porozumienia nawiązanego pomiędzy dyrektorami szkół a dyrektorem Chmielnickiego Centrum Kultury. Jednocześnie w tym samym czasie dyrektor Chmielnickiego Centrum Kultury wystąpił do nauczycieli świetlic i bibliotek szkolnych z propozycją nawiązania umowy o pracę. Działania te, zdaniem ZNP zmierzają do bezprawnej likwidacji szkolnych bibliotek. W piśmie do Prezesa NIK Związek przypomniał, iż zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Nie jest możliwa realizacja tego celu statutowego szkoły poprzez inny podmiot, jakim jest Chmielnickie Centrum Kultury. Na bezwzględny obowiązek prowadzenia biblioteki szkolnej wskazuje także treść art. 22 ust. 1 ustawy o bibliotekach . Przepis ten podnosi także, iż biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Ponadto z ustawy wynika, że biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi.

W związku z tym, że w omawianej sprawie powstają wątpliwości co do legalności, gospodarności i rzetelności gospodarowania środkami publicznymi i mieniem publicznym przez Gminę Chmielnik, ZNP wniósł o zbadanie prawidłowości przeznaczenia środków publicznych przez gminę na cele niezwiązane z zadaniem na jaki zostały one przeznaczone.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)