Rozporządzenie określa szczegółowo zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru, a także sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze. Nowe przepisy zastępują regulacje zawarte w nieobowiązującym już art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).


Zgodnie z rozporządzeniem w rejestrze gromadzone będą zarówno informacje ogólne, wspólne dla wszystkich form ochrony przyrody (obejmujące m.in. wskazanie formy ochrony przyrody, jej nazwę oraz datę utworzenia, ustanowienia albo wyznaczenia), jak również informacje szczegółowe, charakterystyczne dla danej formy ochrony przyrody. Ponadto w formie załącznika do rozporządzenia określono model pojęciowy danych przestrzennych określający strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody.


Rejestr, zgodnie z nowymi przepisami, prowadzony będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego. Natomiast podmiotami obowiązanymi do dokonania wpisu do rejestru właściwych informacji są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego, sejmik województwa oraz rada gminy. Wpisanie danych przez dyrektora parku narodowego, sejmik województwa oraz radę gminy polega na ich zamieszczeniu w formularzu dostępnym na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wpisane dane podlegać będą weryfikacji dokonywanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w odniesieniu do danych wpisanych przez dyrektora parku narodowego) bądź regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w odniesieniu do danych wpisanych przez sejmik województwa oraz radę gminy).


Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia koszty wejścia w życie aktu (związane z koniecznością weryfikacji i aktualizacji informacji przestrzennej istniejących form ochrony przyrody) sfinansowane zostaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z rezerwy celowej budżetu państwa pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 marca 2013 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r., poz. 1080)