Na odbywającym się 22 stycznia posiedzeniu, Zarząd ZMP pozytywnie ocenił projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zdaniem wiceprezesa ZMP Marcina Pluty ustawa może przyczynić się do poprawy w zakresie polityki demograficznej. Jej założenia rodzą jednak kilka wątpliwości (między innymi w kwestii niewystarczających środków na obsługę tego zadania w wysokości 2 proc.). Konieczne wydaje się więc spotkanie w tej sprawie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zastrzeżenia rodzi również krótki okres vacatio legis. Wdrożenie projektu zmusza samorządy do stworzenia nowych stanowisk pracy i przyuczenia urzędników odpowiedzialnych za obsługę interesantów. Zbyt krótki czas nie pozwoli na właściwe przygotowanie systemu i sprawi, że ten nie będzie funkcjonował należycie. Taka sytuacja negatywnie wpłynie na ocenę samorządów w oczach interesantów. ZMP postuluje ponadto o wprowadzenia ruchomego czasu na przyznanie prawa do świadczenia czy szybkie przekazanie gminom zapewnienia (promesy) Ministra Finansów dotyczącej środków planowych w ustawie budżetowej.

Na posiedzeniu poruszono również temat rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ma on poszerzyć zakres udostępnianych informacji na każdą treść lub jej część będącą w posiadaniu podmiotów. Proponowane rozwiązanie doprowadzi do wzrost liczby wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji i decyzji odmownych, co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów po stronie samorządów. Uwagi dotyczyły także projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Zdaniem zarządu brakuje w niej zapisu przyznającego dotacje z budżetu państwa gminom, które zagwarantują osobom z „Kartą Polaka” lokal mieszkalny.

ZMP negatywnie ocenił natomiast zakładający likwidację tzw. godzin karcianych projekt o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Ich istnienie stanowi pomoc dla uczniów w procesie nauczania, oraz rozszerza ofertę edukacyjną poszczególnych szkół. Likwidacja godzin karcin może spowodować znaczną redukcję zajęć pozalekcyjnych, które nie będą już obowiązkowe.

Więcej informacji na temat posiedzenia zarządu ZMP w Piasecznie pod adresem: www.zmp.poznan.pl/