Proponowane rozwiązanie ma ułatwić praktyczne powoływanie komisji, ma obniżyć koszty delegacji służbowych delegowanych strażników oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie egzaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1731 z późn. zm.) powoływanie komisji egzaminacyjnej należy do kompetencji komendanta wojewódzkiego Policji. Powoływanie następuje na pisemny wniosek podmiotu szkolącego. Z brzmienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wynika, iż w skład komisji, wchodzić ma m. in. dwóch komendantów straży lub upoważnione przez nich osoby spośród jednostek straży gminnej biorących udział w szkoleniu.

Obecnie szkoleniem straży gminnych zajmują się podmioty prywatne lub w przypadku szkolenia podstawowego wyspecjalizowane komórki organizacyjne straży. Powoduje to, że na terenie kraju ośrodki szkolenia znajdują się tylko na terenie kilku województw. W praktyce komendanci wojewódzcy Policji napotykają problemy z ukonstytuowaniem komisji egzaminacyjnej w szczególności, gdy wśród uczestników szkolenia podstawowego znajdują się osoby będące przedstawicielami tylko jednej straży, w szkoleniu biorą udział strażnicy i komendant z jednej – nowopowstałej straży, wszyscy uczestnicy kursu to strażnicy, którzy mają zostać komendantami lub uczestnikiem kursu są strażnicy ze straży znacznie oddalonej od miejsca szkolenia. Proponowany przepis projektu zmieniającego rozporządzenie ma na celu umożliwienie komendantowi wojewódzkiemu Policji bardziej elastyczny dobór członków komisji. Z regulacji wynika, iż przy zachowaniu dowolności wyboru członków komisji, w pierwszej kolejności w skład komisji powinni wchodzić komendanci albo upoważnione przez nich osoby spośród jednostek straży gminnej biorących udział w szkoleniu. Daje to możliwość powołania komisji w skład której wejdą inni komendanci straży. Proponowane rozwiązanie ułatwi komendantowi wojewódzkiemu Policji praktyczne powoływanie komisji, obniży koszty delegacji służbowych delegowanych strażników (noclegi, diety, koszty biletów PKP/PKS) oraz umożliwi sprawne przeprowadzenie egzaminu.

Źródło: mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1731 z późn. zm.)