Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2009 r. Nr 6, poz. 33) objęły m.in. określenie zadań administracji publicznej wykonującej zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Celem wszystkich zamian, jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej ustawy, jest „znaczące zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć aktywność klientów urzędów pracy, stwarzać zachęty do aktywnego poszukiwania pracy oraz uczestniczenia w zajęciach wspomagających wychodzenie z bezrobocia, takich jak szkolenia, staże, studia podyplomowe czy przygotowanie zawodowe. Przyczynić się ma do tego m. in. stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy przysługujące bezrobotnemu, który jest skierowany przez starostę na szkolenie.

Założeniem zmian jest ponadto zintegrowanie pomocy bezrobotnym z działalnością ośrodków pomocy społecznej tak, aby działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym były spójne i bardziej skuteczne.

Nowością jest możliwość współpracy powiatu z gminą poprzez utworzenie i prowadzenie lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach powiatowych urzędów pracy. Celem takiego punktu ma być w szczególności realizacja zadań w zakresie udzielania osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie udzielenia pomocy określonej w ustawie oraz rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy.