Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami: z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1237). Obie weszły w życie 15 listopada 2008 r. i od tego dnia powinny być stosowane zarówno do postępowań mających na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i do postępowań mających na celu przygotowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Pierwsza z ustaw wprowadza nowy organ w sprawach dotyczących ochrony środowiska - regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Będzie on brał udział w niektórych postępowaniach unormowanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W procesie przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządzający projekt studium musi wystąpić do powyższego organu o opinię. Także przygotowując projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwy organ musi uzyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o tym projekcie.

W procedurze wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy uzgodnienia, dotychczas dokonywane z wojewodą, a dotyczące innych niż parki narodowe obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, należą obecnie do właściwości regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla inwestycji przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - wówczas uzgodnienie nie jest potrzebne. Jeżeli dyrektor nie wyrazi stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji - uznaje się ją za uzgodnioną.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)